Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
12
5.13% 4 lần
34
5.13% 4 lần
37
5.13% 4 lần
01
3.85% 3 lần
03
3.85% 3 lần
07
3.85% 3 lần
17
3.85% 3 lần
23
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
40
3.85% 3 lần
04
2.56% 2 lần
05
2.56% 2 lần
08
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
21
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
26
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
42
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
02
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
29
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
43
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
11
0% 0 lần
13
0% 0 lần
19
0% 0 lần
22
0% 0 lần
36
0% 0 lần