Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
31
6.41% 5 lần
03
5.13% 4 lần
05
5.13% 4 lần
10
5.13% 4 lần
04
3.85% 3 lần
08
3.85% 3 lần
14
3.85% 3 lần
20
3.85% 3 lần
28
3.85% 3 lần
35
3.85% 3 lần
39
3.85% 3 lần
02
2.56% 2 lần
12
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
21
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
34
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
42
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
45
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
13
1.28% 1 lần
16
1.28% 1 lần
19
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
26
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
07
0% 0 lần
11
0% 0 lần
18
0% 0 lần
22
0% 0 lần
23
0% 0 lần
32
0% 0 lần
36
0% 0 lần
40
0% 0 lần