Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
19
5.49% 5 lần
05
4.4% 4 lần
08
4.4% 4 lần
09
4.4% 4 lần
01
3.3% 3 lần
14
3.3% 3 lần
32
3.3% 3 lần
40
3.3% 3 lần
41
3.3% 3 lần
43
3.3% 3 lần
52
3.3% 3 lần
54
3.3% 3 lần
02
2.2% 2 lần
04
2.2% 2 lần
10
2.2% 2 lần
13
2.2% 2 lần
15
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
29
2.2% 2 lần
30
2.2% 2 lần
31
2.2% 2 lần
36
2.2% 2 lần
39
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
03
1.1% 1 lần
07
1.1% 1 lần
11
1.1% 1 lần
12
1.1% 1 lần
16
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
21
1.1% 1 lần
22
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
26
1.1% 1 lần
33
1.1% 1 lần
34
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
38
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
44
1.1% 1 lần
45
1.1% 1 lần
46
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
06
0% 0 lần
20
0% 0 lần
24
0% 0 lần
28
0% 0 lần
37
0% 0 lần
51
0% 0 lần
55
0% 0 lần