Thống kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt theo năm - Thống Kê XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2022

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
10676
Tổng: 3
24876
Tổng: 3
76007
Tổng: 7
81691
Tổng: 0
2
93494
Tổng: 3
09390
Tổng: 9
61762
Tổng: 8
94479
Tổng: 6
3
37061
Tổng: 7
42113
Tổng: 4
87767
Tổng: 3
48243
Tổng: 7
4
46330
Tổng: 3
67147
Tổng: 1
42399
Tổng: 8
12941
Tổng: 5
79110
Tổng: 1
5
10619
Tổng: 0
23184
Tổng: 2
84917
Tổng: 8
54997
Tổng: 6
78054
Tổng: 9
6
98437
Tổng: 0
76101
Tổng: 1
78356
Tổng: 1
17538
Tổng: 1
20116
Tổng: 7
7
33657
Tổng: 2
28958
Tổng: 3
74079
Tổng: 6
98245
Tổng: 9
73301
Tổng: 1
8
98969
Tổng: 5
96534
Tổng: 7
62593
Tổng: 2
43769
Tổng: 5
51139
Tổng: 2
9
93093
Tổng: 2
35498
Tổng: 7
08663
Tổng: 9
34194
Tổng: 3
05659
Tổng: 4
10
08845
Tổng: 9
23768
Tổng: 4
72929
Tổng: 1
25295
Tổng: 4
35106
Tổng: 6
11
55427
Tổng: 9
49104
Tổng: 4
61349
Tổng: 3
86317
Tổng: 8
27724
Tổng: 6
12
88903
Tổng: 3
85672
Tổng: 9
31953
Tổng: 8
81358
Tổng: 3
55065
Tổng: 1
13
46638
Tổng: 1
82472
Tổng: 9
66650
Tổng: 5
76864
Tổng: 0
29436
Tổng: 9
14
87219
Tổng: 0
35862
Tổng: 8
48563
Tổng: 9
96764
Tổng: 0
30775
Tổng: 2
15
20222
Tổng: 4
87296
Tổng: 5
01067
Tổng: 3
54045
Tổng: 9
93649
Tổng: 3
16
55431
Tổng: 4
89562
Tổng: 8
18513
Tổng: 4
36554
Tổng: 9
17713
Tổng: 4
17
88041
Tổng: 5
38755
Tổng: 0
04440
Tổng: 4
87347
Tổng: 1
58553
Tổng: 8
18
46384
Tổng: 2
29996
Tổng: 5
90202
Tổng: 2
80436
Tổng: 9
69049
Tổng: 3
19
76930
Tổng: 3
92264
Tổng: 0
39218
Tổng: 9
78864
Tổng: 0
49968
Tổng: 4
20
71085
Tổng: 3
88182
Tổng: 0
04348
Tổng: 2
58953
Tổng: 8
78195
Tổng: 4
21
78645
Tổng: 9
89665
Tổng: 1
76044
Tổng: 8
89291
Tổng: 0
85198
Tổng: 7
22
74954
Tổng: 9
41055
Tổng: 0
43218
Tổng: 9
31695
Tổng: 4
24547
Tổng: 1
23
28383
Tổng: 1
25351
Tổng: 6
38074
Tổng: 1
77318
Tổng: 9
29213
Tổng: 4
24
97132
Tổng: 5
16480
Tổng: 8
71400
Tổng: 0
97285
Tổng: 3
25
20653
Tổng: 8
09401
Tổng: 1
88460
Tổng: 6
99368
Tổng: 4
26
98409
Tổng: 9
07631
Tổng: 4
15972
Tổng: 9
32047
Tổng: 1
27
16440
Tổng: 4
70968
Tổng: 4
80965
Tổng: 1
02541
Tổng: 5
28
83926
Tổng: 8
89075
Tổng: 2
20182
Tổng: 0
47202
Tổng: 2
29
11699
Tổng: 8
59903
Tổng: 3
58339
Tổng: 2
30
67466
Tổng: 2
89914
Tổng: 5
59924
Tổng: 6
31
12239
Tổng: 2